Video
پنج شنبه, 04 جوزا 1396

 

 

خبرهای ده شب تلویزیون یک

1TV 10pm News 21.5.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 20.5.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 19.5.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News.18.5.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 17.05.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 16.05.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 15.05.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 14.05.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 13.05.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 12.05.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News.11.5.2017.خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 10.05.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 09.05.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 08.05.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
کلیک کنید و ویدیو های بیشتر را در یوتیوب ببنید
1TV Afghanistan © 2017