Video
یکشنبه, 03 ثور 1396

 

 

خبرهای ده شب تلویزیون یک

1TV 10pm News.21.4.2017.خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News. 20/4/2017 حبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm Dari News 19.04.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News. 18.4.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News. 17.4.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news.16.4.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News. 15.4.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News. 14.4.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 13.4.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News. 12.4.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news.10.4.2017.خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 09.04.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 08.04.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news.7.04.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
کلیک کنید و ویدیو های بیشتر را در یوتیوب ببنید
1TV Afghanistan © 2016